Nyheder

4

.

June

2024

Nye aftaler: Regioner og kommuner får stor økonomisk indsprøjtning til sundheds- og velfærdsområdet

Regeringen har landet nye aftaler med henholdsvis Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, hvilket giver milliardbeløb til forbedringer på sundheds- og velfærdsområdet.

Det største løft af kommunernes økonomi i mere end 15 år, og det størst løft af regionernes økonomi i 14 år.

I den seneste uge landede regeringen nye aftaler med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Disse aftaler sikrer et markant økonomisk løft for landets kommuner og regioner, som blandt andet skal bruges på sundhed og velfærd.

Løft af den borgernære velfærd i kommunerne

Med den nye aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening løftes kommunernes serviceramme med 3,4 milliarder kroner i 2025.

Denne økonomiske indsprøjtning er blandt andet tiltænkt at skulle dække de demografiske udfordringer, vi står over for. Vi bliver flere og flere ældre og børn, og det kræver et styrket velfærdssystem.

Målet er, at den nye aftale – og den deraf styrkede økonomi – skal give yderligere rum til at løfte den borgernære velfærd.  

I samme forbindelse nævnes det også, at regeringen og KL er enige om, at det er en fælles ambition at udbrede faste tværfaglige teams i ældreplejen. Ældrereformen, som regeringen præsenterede i april, der frem mod 2027 skal løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen er ligeledes central i aftalen. Her er partnerskaber om dokumentation, data og velfærdsteknologi af stor vigtighed.

- Det er en rigtig god nyhed, at regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, der i høj grad sætter fokus på de økonomiske perspektiver i de danske kommuner, når det kommer til sundhed og velfærd. Særligt med henblik på det fokus, der lægges på velfærdsteknologien, som er bydende nødvendigt nu – og ikke mindst i årene fremover, fortæller forretningsleder ved Teknologisk Institut, Birgitte Østergård Sørensen.

Der afsættes i øvrigt yderligere midler til investering i de fysiske rammer for velfærden – herunder 600 millioner kroner til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Samtidig indeholder aftalen også over 100 regel- og forenklingstiltag, som øger kommunernes frihed til at finde gode løsninger lokalt.  

Læs mere om hovedpunkterne i aftalen i faktaboksen nederst i artiklen

Investering skal styrke sygehusene og tilbud i det nære sundhedsvæsen

Den nye aftale mellem regeringen og Danske Regioner løfter den regionale driftsramme til sundhed med 2,1 milliarder kroner i 2025.

Ligesom det gælder i kommunerne, så skal den økonomiske indsprøjtning blandt andet være med til at dække den demografiske udvikling i samfundet. Derudover giver det stærke rammer for, at regionerne kan styrke og udvikle sundhedsvæsenet – herunder sygehusene og tilbud i det nære sundhedsvæsen.

I aftalen er der også fokus på teknologiske løsninger, og den rolle velfærdsteknologi kommer til at spille i fremtidens sundhedsvæsen. Blandt parterne er der bred enighed om, at udvikling og udbredelse af teknologiske løsninger er centralt for sundhedsvæsenets udvikling generelt – og for frigørelse af tid og arbejdskraft til fordel for behandling af patienterne.

- Som det gælder i kommunalt regi, så er det også en rigtig god nyhed, at man har landet en stor økonomisk aftale med regionerne. Det ser ud til, at man nu har forstået, at ’udvikling og udbredelse af teknologiske løsninger er et centralt element i udviklingen af vores sundhedsvæsen og i frigørelse af tid og arbejdskraft til fordel for behandling af patienterne’ - for nu at citere direkte. Det er rigtig positivt, og det lover godt for fremtiden, at man har landet denne aftale, fortæller Birgitte Østergård Sørensen.

Det oplyses, at aftalen skal ses i lyset af, at regeringen har nedsat Sundhedsstrukturkommissionen. Kommissionen skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet for at understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedssystem. Det forventes, at kommissionen vil præsentere sine modeller i juni måned.

Læs mere om hovedpunkterne i aftalen i faktaboksen nederst i artiklen

Digital Taskforce for kunstig intelligens

Alle parter – både regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er enige om, at en af måderne hvorpå ovenstående skal opnås, er ved øget fokus på digitale teknologier og kunstig intelligens.  

Parterne er således blevet enige om, at den offentlige sektor i Danmark skal være verdensførende i anvendelse af kunstig intelligens, og derfor nedsættes en Digital Taskforce for kunstig intelligens, som skal sætte retning og ambition for udnyttelse af kunstig intelligens i den offentlige sektor.  

Taskforcens arbejde skal bidrage til at frigøre arbejdskraft, reducere administration og øge kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder. Det skal ske i tæt inddragelse af relevante offentlige institutioner og faggrupper samt af den private sektor og eksperter fra ind- og udland, som skal hjælp til at identificere og fremme udrulningen af konkrete teknologiske løsninger i den offentlige sektor.

Oversigt over andre hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL

 • Løft af den kommunale serviceramme i 2025 på 3,4 mia. kr., der styrker velfærden og dækker den demografiske udvikling.
 • Forhøjelse af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2025 til i alt 800 mio. kr.
 • Lånepulje til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner på 200 mio. kr.
 • Ramme til nedsættelser af indkomstskatten i kommunerne med tilskud i 2025 på op til 200 mio.kr.
 • Reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 242 mio. kr. i 2025 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.
 • Mere end 100 regel- og forenklingstiltag, som ventes at frigøre et trecifret millionbeløb i kommunerne.
 • Samlet ramme til investeringer på 20,3 mia. kr., herunder til øget botilbudskapacitet.
 • Ramme til modtagelse af fordrevne fra Ukraine på 900 mio. kr.

Oversigt over andre hovedelementer i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner

 • Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med i alt 2,1 mia. kr. i 2025.
 • Med henblik på at skabe øget forudsigelighed blev parterne sidste år enige om, at der ekstraordinært aftales en anlægsramme for øvrige anlægsudgifter for hhv. 2024 og 2025. I 2025 udgør niveauet 3,75 mia. kr. Det er et løft på 400 mio. kr. Heri indgår et 50 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne og 800 mio. kr. til investeringer i IT og medicoudstyr.
 • Anlægsniveauet til kvalitetsfondsbyggerierne er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2025, svarende til 3,6 mia. kr.
 • Reduktion af regionernes udgifter til administration med 0,1 mia. kr. i 2025 med henblik på at frigøre ressourcer til løn- og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.
 • Fulgt op på arbejdet i det flerårige samarbejdsprogram samt aftalt fremadrettet indhold.
 • Aftalt en række styringsredskaber på medicinområdet, der skal bidrage til bedre priser på medicin for borgere og regioner samt sikre et mere rationelt medicinforbrug.
 • Der etableres en pulje til refinansiering af regionale afdrag på 950 mio. kr. i 2025.
Deltag i arrangementet
Tilmeld dig
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du opdateres på, hvad der rør sig inden for sundheds- og velfærdsteknologien uge efter uge?  

Hos CareNet leverer vi hellere end gerne dugfriske nyheder fra branchen samt et overblik over nye og spændende arrangementer direkte i din og dine kollegaers indbakke.  

Hver torsdag klokken 14:00 udkommer CareNets fagligt stærke nyhedsbrev. Her sætter vi udvikling, anvendelse og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Skriv dig op og hold dig opdateret herunder.