Temadag

29. November 2023 09:00 - 16:00

10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner

Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

09:00 - 16:00

Download Program
10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner

Vær med når CareNet i samarbejde med medlem Videnscenter for Velfærdsteknologi afholder temadag d. 29. november 2023 under overskriften: 10 gode cases: Velfærdsteknologi i de danske kommuner.

Dagens program vil præsentere en lang række cases med fokus på implementering fra kommuner, regioner og hospitalsområdet på tværs af Danmark.

TILMELD DIG HER

Underoverskriften for temadage er: vidensdeling og best practice, så det er oplagt, at din/jeres case har format til at inspirere både deltagere på dagen samt velfærdsteknologi-kollegaer fra hele landet.

De valgte cases til dagen vil omhandle implementeringsprojekter, hvor en løsning eller teknologi er kommet i godt i drift, men det er også interessant at italesætte udfordringer og tilpasninger undervejs i processen. Det er her, hvor vi lærer af hinanden.

Dagen foregår hos Videnscenter for Velfærdsteknologi, der er medarrangør.


Mulighed for stand til temadagen

Der er også plads til en lang række stande fra producent- og forhandler-siden i CareNet på temadagen. Her kan du fremvise produkter og løsninger til deltagerne. Kontakt netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz for at høre mere om stand-mulighed.  

STANDE:

Flere stande annonceres løbende.

Program

08.30: Kom i god tid og lad morgenroen sænke sig

09.00: Croissanter og kaffe

09.20: Velkommen til Videnscenter for Velfærdsteknologi og dagens tema


09.30:
CASE 1: Den intelligente ble ABENA Nova

10.00: CASE 2: Mobilize Me: Strukturværktøjer til mennesker med kognitive udfordringer

10.30: CASE 3: Tryghedsskabende og miljøvenlig indretning på plejehjem

11.00: CASE 4: Brug af Qwiek.up til at skabe ro på afdelinger. Bedre arbejdsmiljø og øget velvære

11.30: CASE 5: Med brug af DigiRehab sænkes behovet for og efterspørgslen på hjemmepleje


12.00:
Frokost, besøg i udstillingen og netværk


13.00:
CASE 6: Teknologien skal give mening i medarbejderens hverdag!

13.30: CASE 7: Implementering af kommunikationshjælpemidler GRID Pad hos en bruger

14.00: CASE 8: Nye måder at bruge digital løsning sammen med borgerne

14:30: CASE 9: Hvordan skaber i hos Vendenscenter for Velfærdsteknologi støbeskeen for fremtidens velæfrdsteknologi?

15.00: CASE 10: Bæredygtighed og velfærdsteknologi i en SOSU-faglig kontekst


15.15: Kaffe og kage i Teknologi-Basaren – og netværk

16.00: Tak for i dag!

CASES-BESKRIVELSER:

1. Case: Den intelligente ble ABENA Nova

Intelligente bleer er i drift i flere kommuner på plejehjem og i hjemmepleje i hele Danmark.

I oplægget vil der blive præsenteret udfordringer og tilpasninger fra implementeringen i hjemmeplejen, sammenlignet med implementeringen på plejecentre. Erfaringen viser, at vejen til en succesfuld implementering indeholder mange facetter, som er vigtigt at have øje for.

ABENA Nova bidrager til en bæredygtig løsning. Vi vil fremlægge erfaringer fra plejehjem, hvor der bruges færre bleer og udføres mindre vask af tøj. Endvidere viser erfaringen også, at plejepersonalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø forbedres ved brug af ABENA Nova.

Casen præsenteres af Susanne B. Andersen, projektleder ABENA A/S

2. Case: Mobilize Me: Strukturværktøjer til mennesker med kognitive udfordringer

Mobilize Me har efter en succesfuld implementering tegnet en bred kommuneaftale i Horsens. Aftalen betyder at Horsens Kommune bruger Mobilize Me's tre værktøjer: Mobilize Me, PlaNet og LiMo som primære strukturværktøjer til neurodivergente og mennesker med kognitive udfordringer. Oplægget gennemgår implementeringsprocessen fra tidsbegrænset pilotprojekt til fast aftale. Derudover kigger vi på, hvordan digitale værktøjer i stedet for fysiske giver smidighed ved f.eks. udskiftning i personalegruppen og samtidig bidrager til social og samfundsmæssig bæredygtighed i organisationen".

3. Case: Tryghedsskabende og miljøvenlig indretning på plejehjem

Sonovision har arbejdet med kunst og akustik i behandlings- og plejemiljøer siden 2011. Virksomheden tager udgangspunkt i forskning i hvilke typer billedudsmykning, der fremmer trivsel og velvære i plejehjem, bosteder og hospitaler. Sonovisions aluminiumsprofiler er produceret på grøn strøm ligesom man garanterer 100% recycling af udtjente produkter. Egenskaber som tidløse motiver, modstandsdygtighed over for sollys og rengøring samt genbestillingssikkerhed bidrager yderligere til den miljøvenlige profil.

4. Case: Brug af Qwiek.up til at skabe ro på afdelinger. Bedre arbejdsmiljø og øget velvære

For at have et balanceret og behageligt miljø, for både borgere og personale, er det vigtigt at have redskaber til at skabe ro på afdelingerne. Dette skaber et bedre arbejdsmiljø for personalet og øget velvære for borgerne. Det er vigtigt at disse løsninger økonomisk rentable, kan bruges i flere situationer og kan bruges til flere borgere. I 2021 gennemførte Horsens Kommune en afprøvning af Qwiek.up med fokus på disse parametre. Dette vil Peter Isaksen (fra Qwiek) Malene Storgaard Jensen (Udviklingskonsulent, Horsens Kommune) og Jeanette Lindér (Ergoterapeut, Horsens Kommune) fortælle om.

5. Case: Med brug af DigiRehab sænkes behovet og efterspørgslen på hjemmepleje

For at afhjælpe det stigende pres på kommunens hjemmepleje er Ringsted Kommune startet op med DigiRehab. Med DigiRehab kan styrketræning komme ud til flere borgere, som derved kan opnå et bedre funktionsniveau og et mindre behov for hjemmepleje.

DigiRehabs træningsværktøj gør det muligt for flere faggrupper, ofte SOSU, at udføre træning med de ældre. Systemet sikrer et individuelt program, der kan udføres sikkert og med god kvalitet. Med DigiRehab opnås ikke blot en lettere måde at håndtere eksisterende udfordringer; men fjerner udfordringerne med det faldende funktionsniveau hos borgerne, så de igen kan håndtere eget liv mere selvstændigt.

Casen handler om processen fra beslutningen om at starte, til en velkørende drift af indsatsen.

Hvilke fokusområder, der har været nøglen til en god implementering og efterfølgende robust drift i en hjemmepleje, der ellers oplever stigende pres. Herunder også de udfordringer der var undervejs, hvordan de blev opdaget og efterfølgende løst.

Casen vil blive præsenteret af Camilla Hove Lund, leder af hjemmeplejen i Ringsted og Kasper Møller Nielsen, implementeringschef i DigiRehab.

6. Case: Teknologien skal give mening i medarbejdernes hverdag!

”Vi manglede ikke teknologier – vi manglede, at vores medarbejdere kunne se meningen med dem ”– kommentar fra sekretariatschef og leder af velfærdsteknologi-indsatsen i Favrskov Kommune, John René Keller Lauritzen.

Alexandra Instituttet har et fireårigt projekt (2021-2024), der giver mulighed for samarbejde med kommuner om velfærdsteknologi, herunder med fokus på hvordan der kan laves hurtig udrulning og ibrugtagning af høj kvalitet. Alexandra Instituttet har som led i dette projekt indgået et samarbejde med Favrskov Kommune, som har etableret en flerårig velfærdsteknologi-indsats og nedsat et centralt team på tre medarbejdere til at facilitere arbejdet.

I denne forbindelse har medarbejdere hos Alexandra Instituttet lavet feltarbejde og interviews iblandt en lang række medarbejdere på tværs af områderne i social og sundhed. Fokus for dette arbejde har været på medarbejdernes egne opfattelser af arbejdet med velfærdsteknologi – hvad fremmer og hvad hæmmer værdiskabelsen af velfærdsteknologi, når det skal implementeres og driftes i praksis?

Medarbejderindsigterne fra den kvalitative undersøgelse har givet velfærdsteknologi-teamet samt kommunens styregruppe for velfærdsteknologi vigtig ny viden om deres indsats det seneste år og har bidraget til en bedre forståelse af udviklingspotentialer for indsatsen i 2023. Her er der nu mere fokus på frontmedarbejderne samt fokus på, hvordan de kan implementere teknologierne mere i dybden fremfor i bredden.

Casen vil blive præsenteret af Emily Holm Jacobsen, antropolog i Alexandra Instituttet, og John René Keller Lauritzen, sekretariatschef for Social og Sundhed i Favrskov Kommune.

7. Case: Implementering af kommunikationshjælpemidlet GRID Pad hos en bruger

At få stillet et alternativ og supplerende kommunikationsform til rådighed, når man enten midlertidigt eller varigt har mistet talesproget er ifølge FN’s handicapkonvention en menneskeret.
A/S Aabentoft har i en årrække arbejdet med alternative kommunikationsløsninger. Vi hjælper med, ofte i samarbejde med kommunens IKT konsulent eller sagsbehandler, at nå frem til den bedste løsning til slutbrugeren. Vores produktsortiment indeholder både software program til kommunikation, hardware løsninger samt alternativ betjening hertil, så den samlede ASK-løsning bliver samlet ét sted.

Casen handler om implementering af en øjenstyret Grid Pad hos en bruger af Alternativ Supplerende Kommunikation, som har givet hende en stemme og øget hendes selvstændighed.  

En konsulent fra Aabentoft vil i samarbejde med brugeren fortælle om, hvordan hun lærte at kommunikere og interagere med omverdenen, ved hjælp af sin øjenstyrede Grid Pad. Hvordan startede det? hvad gik godt undervejs i implementeringen? hvad gik knap så godt og hvordan står det til i dag? Hvad kan en øjenstyret enhed give en bruger, udover at kunne kommunikere?

8. Case: Nye måder at bruge digital løsning sammen med borgerne

For at nå ud til flere borgere med inkontinens benytter Københavns Kommune den digitale løsning Helpii, som indeholder online kurser. Kommunen bruger Helpiis online kurser i forskellige indsatser og tiltag til at motivere og understøtte borgerne til at gøre noget ved deres inkontinens. Bl.a. bruges Helpii til den store gruppe af borgere, der efter første besøg ikke behøver at komme ind på klinikken og modtage et fysisk forløb. I stedet bliver borgerne ringet op med nogle ugers mellemrum, og drøfter deres udvikling og den videre plan, med udgangspunkt Helpii's råd og øvelser. I oplægget vil vi præsentere implementeringen af Helpii og de gode erfaringer med, at understøtte de kommunale ydelser digitalt.

Casen vil blive præsenteret af terapifaglig vejleder Majbritt Brishøj Pedersen, Københavns Kommune og Ivar Havsteen-Mikkelsen, Helpii.nu.

9. Case: Hvordan skaber vi hos Videnscenter for Velfærdsteknologi støbeskeen for fremtidens velfærdsteknologi

  1. Hvordan udvælges de teknologier, som de studerende på SOSU-skolerne trænes i?
  2. Hvilken forskel gør det, at de studerende modtager målrettet undervisning i brug af velfærdsteknologi?
  3. Hvorfor har Wear&Care, som producent og udvikler, prioriteret at samarbejde med VFV om at undervise de fremtidige sundhedsprofessionelle i nye sundheds- og velfærdsteknologier?

Oplæg ved Lars Jørgensen, konsulent hos Videnscenter for Velfærdsteknologi samt Anne Cordel, Product Manager hos Wear&Care.

10. Case: Bæredygtighed og velfærdsteknologi i en SOSU-faglig kontekst

Videnscenter for Velfærdsteknologi arbejder målrettet med grøn omstilling og bæredygtighed i samarbejde med bl.a. landets Social- og Sundhedsskoler, eksterne aktører og samarbejdspartnere, kommuner og velfærdteknologiske producenter.

Videnscenterchef Maj Britt Weidiger vil give os en indflyvning i videnscentrenes arbejde på området - særligt i fohold til ideer og tiltag i 2024 inden for velfærdsteknologi.

TILMELD DIG HER

Deltag i arrangementet

PRAKTISK INFORMATION:

Tid: 29. november 2023 kl. 09.00 – 16.00

Sted: Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark - SOSU H Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby.

Arrangør: CareNet - Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi i samarbejde med medlem Videnscenter for Velfærdsteknologi.

Målgruppe: Alle - frontpersonale, faglige og strategiske ledere og politikere - samt producenter og leverandører (arrangementet er åbent for alle).

I løbet af dagen vil der være Teknologi-basar med produkt- og løsningsfremvisning, og studerende fra SOSU H vil kigge nysgerrigt med.

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis.

Pris for Danish.Care-medlemmer: 795 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 995 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest d. 22. november 2023.

Ved afbud efter d. 22. november 2023 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Ikke-medlemmer betaler fuld pris for deltagelse – også ved afbud efter tilmeldingsfristen eller ved udeblivelse på dagen.

Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care

Deltag i arrangementet som udstiller
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du opdateres på, hvad der rør sig inden for sundheds- og velfærdsteknologien uge efter uge?  

Hos CareNet leverer vi hellere end gerne dugfriske nyheder fra branchen samt et overblik over nye og spændende arrangementer direkte i din og dine kollegaers indbakke.  

Hver torsdag klokken 14:00 udkommer CareNets fagligt stærke nyhedsbrev. Her sætter vi udvikling, anvendelse og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Skriv dig op og hold dig opdateret herunder.